Language:

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

www.nova-experia.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door haar hoofdkantoor(hierna: ‘Nova Experia’). Op de inhoud en het gebruik van www.nova-experia.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.nova-experia.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.nova-experia.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht www.nova-experia.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.nova-experia.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Nova Experia en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.nova-experia.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nova Experia.

Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om de www.nova-experia.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van www.nova-experia.nl.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Nova Experia is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze website zijn voorbehouden; Nova Experia aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Nova Experia behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Nova Experia niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail gebruik

Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van een e-mailbericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Nova Experia geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens Nova Experia  is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Nova Experia vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Nova Experia kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Website gebruik

Nova Experia.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Geldende jurisdictie

Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.